Nov. 29, 2009The first December of this year, FRA links their cables to oversee the Swedish people's Internet habits, that's when all the "cable service" at the expense of Sweden's borders will be tapped, it means your email, your text messages, chatting, mobile and telecommunications. They make no difference between people, all are treated as suspicious. Is this a way to get people to self-censor themselves to believe that because someone is sitting and intercepting everything you do?

That the Swedish government has received this review can only be seen as a serious threat to a free society, and if the law is approved in one country, it will not be long before multi-country government is trying to impose the same law. It will end up that where we turn in the world, there is a mass iterception archive that knows everything about us and can point out exactly where in the world we find ourselves, we will be restricted on our personal freedom.

The Swedish Government would like to say that Sweden is a free country where freedom of expression is the case, is it not then a bit paradoxical to approve a law that listens to all of our telecommunications. The government condemns countries such as China, which intercept the population and restrict access to certain pages, but the FRA Act is at the base about the same thing, but instead of restricting us from accessing pages, the limited ourselves to listen to everything we do, they hope that we censor ourselves.

Something that has already gone through is IPRED-law, and perhaps the greater threat to us individuals, one thing is sure it is right that the people at IPRED, themselves use the same event that they contradict themselves, to get what they call illegal material. In the case of IPRED I do not think a law will stop people to dowload, instead film and music needs to become more ready to use, and cheaper, if it costs about $ 1to produce a CD, is it reasonable that it will costs $ 20. 
Radiohead released its In rainbow on the net for a couple of years ago and let the people themselves decide how much they were ready to pay for it, (I can say, I did not pay anything at all, mostly because I'm not  listening to radiohead and wanted to see how album sounded, but they would have been another band I listened to a lot, I would certainly pay for it), you really like music so I can imagine that you pay a bit more because they want the artists to continue to publish music

Den första december detta året kopplar FRA upp sig för att övervaka de svenska folkets internet vanor, det är då alla "kabeltrafik" som går ut över sveriges gränser kommer att avlyssnas, det betyder din e-post, dina sms, chattar och mobil och telekommunikation. Det görs ingen skillnad på människor utan alla behandlas som misstänkta. Är det här ett sätt att få folk att självcensurera sig att tro att för att någon sitter och avlyssnar allt du gör.

Att den svenska regeringen har fått det här igenom kan bara ses som ett allvarligt hot mot ett fritt samhälle, och har lagen blivit godkänd i ett land, dröjer det säkert inte länge förän fler länders regering försöker införa samma lag. det kommer sluta med att vart vi än vänder oss i världen finns det ett massavlysnings arkiv som vet allt om oss och kan peka ut vart exakt i världen vi befinner oss, vi kommer bli inskräkta på vår personliga frihet.

Sveriges regering vill gära säga att sverige är ett fritt land där yttrandefrihet gäller, är det itne då lite paradoxalt att godkänna en lag som lyssnar av alla vår telekommunikation,  regeringen dömer ut länder som kina som avlyssnar in befolkning och begränsar tillgången till vissa sidor, men FRA lagen är i basen ungefär samma sak, men istället för att begränsa oss från tillgången till sidor, begränar de oss med att avlyssna allt vi gör, de hoppas på att vi censurerar oss själva.

Något som redan gått igenom är IPRED-lagen, och kanske är den ett större hot mot oss privatpersoner, en sak står rätt säkert det är  att IPREDfolket själva använder samma handligar som de motsäger sig, för att få tag i vad de kallar olagligt material.

I fallet med IPRED tror jag inte att en lag stoppar folk att ladda ner, istället behöers media som film och musik bli mer lätttillgänligt, och billigare, om det kostar 8 kr att producera en cd-skiva är det då rimligt att det ska kosta 200 kr att köpa den. Radiohead släppte sin In rainbow på nätet för ett par år se och lätt folket själva få bestämma hur mycket de ville betala för den, (jag kan säga att jag inte betalade något alls, mest för att jag inte allas lyssnat på radiohead och ville se hur albumet lät, men skulle de varit ett annat band jag lyssnat mycket på, skulle jag med all säkerhet betalt för det), gillar man verkligen musik så kan jag tänka mig att man betalar lite mer för att man vill att artisterna ska fortsätta ge ut musik.

If you fall asleep you will never wake up.

Should be sleeping, but I'm not, I like nights better than days, when it's dark and quiet it's cozy, I get very inspired by it, creative. I wanted to share with you, (I don't know how many readers I have, but for those who reads this blog), a very well written visual beautiful movie, directed by Tarsem: The Fall.

http://www.youtube.com/watch?v=n1YwOybwTrc

 

song 2 - blur

I had a quite interestin evening, night and morning, I just got back home, walked from dowtown, it was cold widy, dark and not a´soul outside, well´of course there was a lot of drunk people dowtonwn, but no one was stupid enough to walk home like me, al though I was not drunk but I'd sobered up around 2. I did not drink a lot a beer and two shots and that's was about it, I had fun dancing all night, talked with some guys, but you could clearly see that all they wanted was someone to make out with for the evening, I'm not into that. I also learned how to dance Waltz.

Crush

Skrev om mitt liv i Dallas. Skriver nu mest om NPF-diagnoser och livet med en eller två sådana.

RSS 2.0